Termes i condicions de Nativics

Els termes i condicions que s'indiquen a continuació regulen l'accés i l'ús de l'adreça URL https://www.nativics.com/ (d'ara endavant WEBSITE) propietat de NATIVICS TRAVEL, S.L., (d'ara endavant NATIVICS).


IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

D'una banda, NATIVICS TRAVEL, S.L., (NATIVICS) societat limitada amb domicili social al C/Bèlgica, 21A, 5B, 07400, Alcúdia , Illes Balears, proveïda de CIF B09721093 i inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Tom 2934, Foli 21, Secció 8, Full PM-69720, Inscripció 1 i adreça de correu electrònic [email protected].

I, d'altra banda, la persona física, d'ara endavant USUARI, que accedeix a la pàgina per informar-se i contractar els serveis oferts a través del WEBSITE. L'Usuari declara que és més gran (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per adquirir els serveis oferts a través del WEBSITE i per utilitzar-lo segons les condicions generals que a continuació es detallen, les quals declara comprendre i acceptar expressament. En cas de contractació per part d'un menor d'edat, NATIVICS no serà en cap cas responsable i el menor, pares o tutors assumiran les despeses que això pogués ocasionar.


CONDICIONS GENERALS


ACCÉS AL WEBSITE

Les pantalles del WEBSITE suporten els navegadors següents: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 i 11, Safari i Òpera. NATIVICS no es responsabilitza dels resultats obtinguts utilitzant un navegador o sistema operatiu diferent.

Els USUARIS que accedeixin al WEBSITE mitjançant dispositius que tinguin pantalles de format reduït, manifesten haver accedit prèviament mitjançant un dispositiu amb algun dels navegadors indicats al paràgraf anterior i haver consultat les condicions de la web i tots els avisos posats a disposició del destinatari sense cap tipus de restricció per les característiques del dispositiu amb què es formalitzi la reserva.


CONTINGUTS I RESPONSABILITAT

NATIVICS és una agència de viatges al detall. Com a tal, pot oferir producte turístic de tercers (majoristes), tant serveis solts com viatges combinats, i/o pot també confeccionar viatges combinats per a la venda directa al client final, i no a terceres empreses. NATIVICS no confecciona viatges combinats per a la venda a tercers.

Es posa en coneixement de l'USUARI que la contractació dels viatges combinats es regeix pel que disposa el Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ia les condicions específiques acordades amb l'USUARI en funció de l'organitzador del viatge combinat, que pot ser un majorista. NATIVICS una agència de viatges detallista.

Els proveïdors de productes o serveis i els organitzadors/majoristes que organitzin el viatge combinat, cadascun dins l'àmbit de les seves obligacions respectives, seran responsables davant l'USUARI del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i de les condicions de venda de cadascun dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin, sense que NATIVICS assumeixi obligació ni resp. alguna responsabilitat respecte d'aquells productes o serveis que no presti directament, més enllà de les obligacions que legalment li corresponen quan actuï com a minorista.

En cas d'utilització del web per a la reserva de producte turístic, l'USUARI queda informat que la compra de productes/serveis a través del WEBSITE significa l'acceptació per l'USUARI de (i) aquestes condicions generals, (ii) les condicions particulars d'aplicació al tipus de producte/servei en concret que es contractarà i ( iii) les condicions pròpies del proveïdor del producte/servei.

L'USUARI consenteix a acceptar i respectar els termes i condicions de compra que estableixi el proveïdor del producte turístic per al qual es formalitzi la reserva. Aquestes condicions poden incloure el pagament de qualssevol imports meritats i el compliment de qualssevol normes i restriccions sobre la disponibilitat de tarifes, productes o serveis, així com de les condicions de cancel·lació o impossibilitat de cancel·lació.

El viatger és responsable de complir amb els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i altres.


PROCÉS DE COMPRA

Al WEBSITE la reserva es pot fer en diversos idiomes segons la selecció del usuari. La majoria dels camps són lliures, de manera que el WEBSITE no compta amb mitjans per identificar i corregir errors en la introducció de les dades, per això serà responsabilitat de l'USUARI qualsevol error comès en introduir aquestes dades.

El document en què es formalitza el contracte per mitjà del qual el client adquireix qualsevol producte o servei turístic a través del WEBSITE serà enviat a l'USUARI per correu electrònic. En aquest correu se us donarà la informació relativa als productes i/o serveis contractats, el vostre número de localitzador, totes les indicacions relatives a la forma de pagament, condicions de cancel·lació, altres informacions útils i, si escau, l'enviament de la documentació del viatge. Igualment, el document serà arxivat per NATIVICS i l'USUARI podrà accedir-hi en qualsevol moment a través de l'apartat Les Meves Reserves del WEBSITE, que consta a la part superior dreta de la mateixa, introduint la seva adreça de correu electrònic i clau.

>

La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment en què NATIVICS realitzi el càrrec de manera vàlida en funció del mitjà de pagament escollit, podent fins aquest moment ser cancel·lada per part de NATIVICS.

Els mitjans de pagament disponibles són:

PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT O DÈBIT. A les targetes de dèbit l'import carregat es retira automàticament del compte associat, a les targetes de crèdit l'USUARI pot disposar de diners sense tenir fons al compte associat, i l'import es carrega normalment a principis del mes següent a la compra.

PAGAMENT AMB TRANSFERÈNCIA ON-LINE. Per fer pagaments amb aquest mètode ha de ser client de banca on-line d'un dels bancs amb què treballa LOGITRAVEL. Ens connectarem amb el vostre banc on haureu d'iniciar sessió amb el vostre usuari per procedir amb el pagament.

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA ORDINÀRIA. Un cop realitzada la reserva a la nostra web, heu de fer una transferència en les properes 24 hores laborables per l'import acceptat. En el concepte de transferència heu d'incloure el localitzador que us proporcionarem en finalitzar aquesta reserva. Cal que ens remeti un comprovant de la transferència al següent email: [email protected].

PAYPAL. Ens connectem amb PayPal on haureu d'iniciar sessió amb el vostre usuari per procedir amb el pagament. Recomanem el pagament amb PayPal per ser una de les formes més segures de pagament.

No sempre hi ha totes aquestes opcions de pagament activades, dependrà del tipus de producte i de l'antelació amb què realitzeu la reserva.

p>

El fet de sol·licitar una reserva implica compromís per part del client a autoritzar el càrrec per la totalitat de l'import del producte, servei o viatge combinat contractat.

L'USUARI consenteix a acceptar i respectar els termes i condicions de compra que estableixi el proveïdor amb què formalitzi la reserva. Aquestes condicions poden incloure el pagament de qualssevol imports meritats i el compliment de qualssevol normes i restriccions sobre la disponibilitat de tarifes, productes o serveis.

Els preus promocionals publicats al WEBSITE i en altres mitjans publicitaris externs es generen de forma dinàmica en funció de processos automatitzats i de cerques reals dusuaris. Aquests preus poden canviar, per tant, de forma dinàmica i aleatòria en qualsevol moment.

En els preus indicats no s'hi inclouen les taxes locals, ni si escau les taxes d'entrada i/o sortida del país.


DRET DE DESISTIMENT

És la facultat que té l'usuari de deixar sense efecte un contracte en determinats casos sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir cap penalització.

>

En virtut de l'article 103 apartat l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no és aplicable el dret de desistiment als contractes que es refereixin a subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes en preveuen una data o període d'execució específics.

Quant al transport de persones, segons l'article 93 k) del Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuari s la regulació de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no és aplicable als contractes de servei de transport de passatgers. Per això a les reserves de serveis de transport de persones no és aplicable el dret de desistiment. D'aquesta manera, en cas que l'USUARI manifesti la seva voluntat de cancel·lar bitllets de transport contractats se li aplicaran les condicions de cancel·lació de la companyia de què es tracti.

Pel que fa als viatges combinats, l'article 160 del mateix text legal disposa que l'USUARI podrà en tot moment deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagi abonat, però haurà d'indemnitzar l'organitzador o la minorista en les quanties següents :

El client abonarà el 100% de la reserva si cancel·la amb 30 dies d'antelació a la data d'inici del servei.

Si no es presenta a la sortida, el consumidor i l'usuari està obligat al pagament de l'import total del viatge, abonant, si escau, les quantitats pendents excepte acord entre les parts en un altre sentit.

En el cas que el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fle te d'avions, vaixells o tarifes especials, les despeses de cancel·lació s'establiran d'acord amb les condicions acordades entre les parts.

En situacions excepcionals de Força Major, s'aplicaran les pràctiques de canvi de data, bo bescanviable i/o devolució d'imports seguint la legislació vigent i les pràctiques aplicades per la resta de la indústria turística en aquesta mateixa situació o similar.

L'USUARI accepta que es posarà en contacte amb NATIVICS a través de les nostres vies de contacte habilitades si teniu alguna reclamació abans de realitzar qualsevol gestió amb la vostra entitat bancària i abans d'emprendre qualsevol acció legal.


DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat d'aquest WEBSITE: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, és propietat de NATIVICS i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per fer-ho.

Els Usuaris, utilitzaran el WEBSITE única i exclusivament per a ús privat i particular. Els Usuaris no podran copiar, reproduir, transmetre o distribuir de qualsevol manera el contingut d'aquest WEBSITE o dels serveis que es poden obtenir a través d'aquest, sense el permís escrit de NATIVICS.

Els Usuaris no podran establir Enllaços a pàgines web del WEBSITE sense consentiment escrit de NATIVICS.

NATIVICS no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

La infracció per l'USUARI dels drets de propietat intel·lectual i industrial , dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició , recepció, obtenció o accés als continguts.

Els enllaços i hipertext que possibilitin, a través del WEBSITE accedir a l'USUARI a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de NA TIVICS; no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació.


INFORMACIÓ GENERAL

El portal es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables al WEBSITE referit anteriorment. En qualsevol cas, seran aplicables les condicions que estiguessin en vigor quan el client va formalitzar la reserva, o les posteriors si aquestes fossin més favorables per als interessos del consumidor.

NATIVICS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.


Existeixen fulls de reclamació o denúncia a disposició de consumidors o usuaris en aquest enllaç: https://cim.conselldemallorca.cat/sacws-api/arxiu/apiArxiuServlet?id=76250

En compliment del que disposa la Llei 7/ 2017, 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del PE i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, es facilita un enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia d e la Unió Europea, a què es refereix el Reglament (UE) núm. 524/2013, de PE i del Consell, de 21 de maig de 2013: https://ec.europa.eu/consumers/odr

A la vegada, en aquest enllaç, es poden consultar les diferents entitats de resolució alternativa de litigis en matèria de consum a través de les quals es poden presentar queixes, suggeriments i reclamacions: https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/home.htm


Les presents condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi de les presents condicions els tribunals de Palma de Mallorca, a excepció que, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la contrapart tingués la condició de consumidor o usuari, cas en què seran competents els tribunals del domicili del consumidor.